Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO www.royaldreams.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego www.royaldreams.pl, przy czym pojęcie Klienta oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

2. ROYAL DREAMS Zdunek Jolanta i Schabowicz Olga spółka cywilna z siedzibą w Siemkowicach (98-354), ul.A.Mickiewicza 13, legitymująca się NIP 5080095056 działając jako Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej Polityką.

II. DANE OSOBOWE

1. Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest w nim podanie określonych danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, a w przypadku dokonywania zakupów na firmę: nazwa firmy, adres, NIP).

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

3. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

4. Administratorem danych osobowych po zarejestrowaniu się w Sklepie oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest Sprzedawca, czyli ROYAL DREAMS Zdunek Jolanta i Schabowicz Olga spółka cywilna z siedzibą w Siemkowicach (98-354) przy ul.A.Mickiewicza 13 NIP: 5080095056, REGON: 383702685

5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Klient wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobom trzecim, w celu świadczenia usług przez Administratora, o których mowa w Regulaminie.

7. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą podmioty wspierające go w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli np. podmioty zapewniające hosting Sklepu, usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, transportowe, wykonującę usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagające obsługę Klientów, dostawcy narzędzi do: wysyłania newsletterów, analityki ruchu na stronie oraz prowadzenia marketingu, organy wykonujące władzę publiczną oraz urzędy.

8. W przypadku rejestracji Klienta za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook Sklep uzyska dostęp do niektórych danych osobowych Klienta zamieszczonych na koncie Klienta w serwisie społecznościowym Facebook (np. imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail), zgodnie z polityką obowiązującą w tym serwisie.

9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

10. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do wezwania Klienta w celu niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych.

11. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w następującym celu:
a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie”, w tym założenia konta w sklepie, wykonania zawieranych umów sprzedaży, odstąpienia od umów, obsługi reklamacji;
b) udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta lub rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Sprzedawcy w trakcie kontaktu;

c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

d) wysyłki e-mailem newslettera (po uzyskaniu dodatkowej zgody);

e) marketingowym polegającym na promocji i optymalizacji działania Sprzedawcy, jego usług oraz działania Sklepu (w tym poprzez analizę sposobu korzystania ze sklepu i newslettera, celem dostosowania jego treści do preferencji Klientów);  

f) podatkowym i rachunkowym;

g) analitycznym i statystycznym; 

h) rozwiązywania problemów technicznych Sklepu.

12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu dot. oferowanych usług oraz samego Sprzedawcy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.

13. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podany przez niego adres e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

14. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta ze Sprzedawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

15. Administrator danych zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przesyłanych drogą elektroniczną, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

16. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania oraz cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

17. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem danych kierując wiadomość na adres e- mail: info@royaldreams.pl

18. Na żądania związane z wykonaniem wymienionych powyżej praw, Administrator odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub liczby żądań – Administrator może spełnić żądania Klienta w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

III. POLITYKA COOKIES

1. Strona www.royaldreams.pl, zwana dalej Sklepem, używa plików cookies.

2. Pliki Cookies (tzw. "ciasteczka") to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Sklep, który odwiedza Klient, do urządzenia Klienta. Stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta;

d) wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;

e) marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Klientowi reklam dotyczących Sklepu i Sprzedawcy na innych stronach internetowych;

f) tworzenia statystyk, za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

-Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

-Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

-Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

6. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b) „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

7. Dodatkowo, w ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym . Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

10. Administrator informuje Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą osoby trzecie.

12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

IV. INNE

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki należy wysłać wiadomość na adres e-mail: info@royaldreams.pl

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu internetowego. O wszelkich zmianach Klient zostanie powiadomiony w sposób widoczny i zrozumiały.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl