Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO royaldreams.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego” określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.royaldreams.pl, w szczególności zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

3. Sklep royaldreams.pl prowadzony jest przez ROYAL DREAMS Zdunek Jolantę i Schabowicz Olgę spółkę cywilną z siedzibą w Siemkowicach (98-354) przy ul.A.Mickiewicza 13, NIP: 5080095056, REGON: 383702685 .

II. DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

1) Regulamin - niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”;

2) Sprzedawca – ROYAL DREAMS Zdunek Jolanta i Schabowicz Olga spółka cywilna , 98-354 Siemkowice, ul.A.Mickiewicza 13, NIP: 5080095056, REGON: 383702685 ; Sprzedawca zwany jest dalej także Administratorem.

3) Administrator – Sprzedawca lub osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego do działania upoważnione;

4) Sklep - sklep internetowy, dostępny pod adresem royaldreams.pl ;

5) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, Użytkownik dokonujący zakupu Produktów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie;

6) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

7) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

8) Produkty – oznacza artykuły, w tym legowiska oraz zabawki dla zwierząt, stanowiące własność ROYAL DREAMS Zdunek Jolanta i Schabowicz Olga spółka cywilna z siedzibą w Siemkowicach (kod pocztowy 98-354) przy ul.A.Mickiewicza 13, NIP: 508009505, REGON: 383702685 ;

9) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

10) Konto - konto Klienta w Sklepie, umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie, w którym m. in. są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; założenie Konta jest darmowe;

11) Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

12) Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i  płatności;

13) Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia oraz modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;

14) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

15) Dni Robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

16) Użytkownik - osoba korzystająca ze Sklepu lub podmiot, który ta osoba reprezentuje, w którego imieniu tworzy i obsługuje konto w Sklepie royaldreams.pl lub dokonuje zakupu. Osoba ta musi być pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

III. WYMOGI TECHNICZNE, ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Celem działania Sklepu royaldreams.pl jest udzielenie Użytkownikom dostępu do oferty marki ROYAL DREAMS oraz umożliwienie dokonywania zakupów prezentowanych Produktów przez Internet.

2. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest:

a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

b) posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies. Jeżeli wymagania techniczne przeglądarki nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.

3. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Klienta, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Klienta przeglądarka oraz system operacyjny itp.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

5. Składanie Zamówień możliwe jest po założeniu Konta, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji. W tym celu należy podać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres email, numer telefonu, hasło do Konta a także zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności Sklepu internetowego.

6. Z chwilą dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu royaldreams.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Usługa świadczona za pośrednictwem Sklepu ogranicza się do zbierania zamówień od Użytkownika.

8. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.

9. Korzystanie ze Sklepu w jakiejkolwiek dostępnej formie może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o przedstawione w Regulaminie zasady i oznacza przyjęcie do wiadomości oraz akceptację Regulaminu w całości.

10. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczeń woli o treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania,

b) dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

c) oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą, a także zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów za podanie danych nieprawdziwych,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą Formularza Rejestracji przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartej przez strony na zasadach wynikających z Regulaminu i innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Sklepu na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany przez niego numer telefonu komórkowego, jak i za pośrednictwem Sklepu royaldreams.pl. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Klienta.

12. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Klienta, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania takiego Konta.

13. Użytkownik jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu;

b) powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, czy od dostarczania treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, podawać fałszywych lub mylących informacji, rozpowszechniać oraz publikować spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.;

c) powstrzymania się od przenoszenia praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne osoby lub podmioty, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Administratora;

d) utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest Użytkownik tego konta;

e) utrzymania w ścisłej tajemnicy informacji dostępnych w Sklepie, danych prezentowanych po zalogowaniu osobom, które nie są Użytkownikami Sklepu.

14. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu III ust. 13 stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego Użytkownika. Nie wyłącza to prawa Administratora do żądania od Użytkownika pokrycia szkód wynikłych ze złamania któregokolwiek z tych postanowień.

15. Użytkownik może w każdym czasie dostępności Sklepu usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Sklepie royaldreams.pl będące powiązane z kontem Użytkownika tracą przymiot pochodzących od danego Użytkownika.

16. Wszelkie prawa do Sklepu royaldreams.pl ( w tym do zarządzania i pobierania pożytków) przysługują w całości wyłączenie Sprzedawcy.

17. Administrator gwarantuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem wszelkie uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności z Ustawy o prawach konsumenta.

18. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów awarii systemu teleinformatycznego oraz jego przebudowy i konserwacji. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana

następnego dnia roboczego.

2. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia;

b) wybrać ilości zamawianych Produktów;

c) kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

d) zalogować się do swojego Konta w Sklepie;

e) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, na które ma nastąpić dostawa Produktu;

f) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);

g) podać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

h) kliknąć przycisk “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

i) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;

j) opłacić Zamówienie.

4. Złożenie zamówienia przez kliknięcie przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku - stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą i skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty.

5. Sklep potwierdzi otrzymanie zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta nadanego numeru referencyjnego zamówienia.

6. Przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty Klienta, stanowi ono jedynie informację, że Sklep royaldreams.pl otrzymał zamówienie ze strony Klienta.

7. Oferta zostaje przyjęta przez Sklep po zrealizowaniu zapłaty za zamawiany towar i przesłaniu na wskazany przez Klienta adres mailowy wiadomości zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z numerem referencyjnym.

8. Zawarcie wiążącej Umowy Sprzedaży następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta na pocztę elektroniczną potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji i nadanym numerze referencyjnym .

9. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

10. Sprzedawca odpowiada na kierowaną do niego korespondencję w terminie 3 dni roboczych.

11. Sprzedawca nie odpowiada na wiadomości e – mail dotyczące złożonego zamówienia, które nie zawierają numeru zamówienia i innych danych wymaganych niniejszym Regulaminem.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

13. W przypadku gdy Produkt jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Produkt, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.

14. W uzasadnionych sytuacjach, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez odbiorcę, np.: kiedy Klient wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar bądź autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

V. CENY PRODUKTÓW, PROMOCJE, ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI PRODUKTÓW

1. Ceny podane przez Sklep Internetowy zawierają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa i wyrażone są w złotych polskich.

2. Obowiązującymi cenami Produktów są ceny wskazane na stronie Sklepu w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Cena podana przy Produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

4. Cena Zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie,wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania, wprowadzania zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem wyżej wymienionych zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

6. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na Ceny Produktów w przypadku zamówień złożonych przed datą zmiany Ceny oraz warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.

7. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

8. Sprzedany Produkt pozostaje własnością ROYAL DREAMS Zdunek Jolanta i Schabowicz Olga spółka cywilna do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży zgodnie z art.589 k.c.

VI. WYSYŁKA PRODUKTÓW I JEJ KOSZTY

1. Podczas procedury składania zamówienia Klient otrzyma informację o wysokości kosztów wysyłki zamówionych Produktów i ich dostawy na wskazany przez Klienta adres.

2. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego spośród możliwości wskazanych w Interfejsie Sklepu, w szczególności w niniejszym rozdziale.

3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, paczkomatu InPost lub Poczty Polskiej zwanych w Regulaminie dostawcami.

4. Koszt dostawy jest zależny od gabarytu oraz wagi zamówienia. Podczas realizacji dostawy krajowej, koszt pojedynczej przesyłki wynosi odpowiednio:

- 19 zł kurier DPD przy płatności w formie przedpłaty - duże Produkty (np. legowisko);

- 14 zł Poczta Polska przy płatności w formie przedpłaty - małe Produkty (np. zabawka);

- 13 zł Paczkomat InPost przy płatności w formie przedpłaty - małe Produkty (np.zabawka);

W sytuacji zamówienia kilku Produktów, szczególnie wielkogabarytowych, koszt przesyłki może zostać doliczony do każdego Produktu osobno.

5. Realizacja Dostawy następuje:

- w przypadku przesyłki krajowej, zazwyczaj do 3 dni robocznych, maksymalnie do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sklepu bądź otrzymania informacji o zaksięgowaniu środków na rachunku operatora płatności internetowych.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez Dostawcę, za wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem.

7. Dostępne sposoby dostawy, terminy oraz ceny podane w treści Regulaminu mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Przed potwierdzeniem zamówienia Klient będzie miał możliwość zapoznania się z dostępnymi w dniu składania zamówienia sposobami dostawy, jego kosztami oraz przybliżonym czasem dostawy.

VII. PŁATNOŚCI

1. Dokonanie płatności za zamówiony Produkt możliwe jest w następujący sposób:

a) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

mBank: 29 1140 2004 0000 3102 7895 6757

ROYAL DREAMS Zdunek Jolanta i Schabowicz Olga spółka cywilna

ul.A.Mickiewicza 13

98-354 Siemkowice

Tytuł przelewu: NUMER ZAMÓWIENIA

b) szybkim przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,

2. Rozliczenia transakcji płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 prowadzonego przez spółkę PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 500 000 zł, wpłacony w całości, posiadającą REGON 301345068 oraz NIP 7792369887, pod adresem strony internetowej: http://przelewy24.pl.

3. W przypadku każdego Zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.

4. W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego realizacja zamówienia następuje pod warunkiem wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu i po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. Akceptowane są jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE).

6. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

7. Składając Zamówienie na Produkt Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Administrator zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione i zastrzeżone prawem własności intelektualnej (opisy, materiały graficzne, układy i kompozycje umieszczonych elementów, loga, nazwy produktów i marek, zdjęcia, utwory etc.).

2. Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

3. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych w Sklepie royaldreams.pl, zamieszczonych przez Sprzedawcę lub osoby przez niego upoważnione, przysługują Sprzedawcy. Ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. W szczególności zabrania się:

a) kopiowania Produktów oferowanych przez Sprzedawcę,

b) posługiwania się logiem ROYAL DREAMS przez osoby nieuprawnione,

c) kopiowania, modyfikowania oraz rozpowszechniania elementów graficznych, ich układu i kompozycji, treści, zdjęć, logotypów umieszczonych w Sklepie royaldreams.pl a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Sprzedawcy bez jego zgody.

IX. USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU PRODUKTÓW

1. W przypadku nabycia Produktów, Klient będący Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy wypełnić formularz dostępny za pośrednictwem Konta Klienta bądź złożyć oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, kierując je do ROYAL DREAMS Zdunek Jolanta i Schabowicz Olga spółka cywilna z siedzibą w Siemkowicach (98-354) przy ul. A. Mickiewicza 13 NIP 5080095056 . Wzór formularza o odstąpieniu od umowy.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Klientowi w terminie 14 dni, bez konieczności podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie sprzedanego Produktu.

4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić wszystkie otrzymane od Klienta płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosowany jest ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie Klient uzgodni ze Sprzedawcą inny środek płatności. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Klienta do zapłaty za zamówienie. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej.

5. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że Produkt został wysłany do Sprzedawcy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

6. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, fakt ten zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.

7. Odstępując od Umowy Sprzedaży Produktu, Klient ma obowiązek odesłać Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za dochowany, jeśli Produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni.

8. Koszty i ryzyko związane z przesyłką zwrotną w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ponosi Klient.

9. Zwracany lub wymieniany Produkt powinien:

a) być w stanie niepogorszonym,

b) zostać przesłany zabezpieczony, w oryginalnym foliowym oraz kartonowym opakowaniu,

c) posiadać metki,

d) posiadać dokument zakupu,

e) zostać odesłany wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu.

10. Za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiada Klient. Klient może otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.

11. Zwroty Produktów przyjmowane są pod adresem ROYAL DREAMS Zdunek Jolanta i Schabowicz Olga spółka cywilna , 98-354 Siemkowice, ul. A. Mickiewicza 13

12. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

13. Bezpłatne dodatki reklamowe oraz artykuły objęte promocją nie podlegają zwrotowi, jednak w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Sprzedawca rozpatrzy każde zgłoszenie indywidualnie.

X. USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW, REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad.

2. W przypadku wszelkich wad Produktów zamówionych za pośrednictwem royaldreams.pl Sklep ponosi ustawową odpowiedzialność (na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w przepisach dotyczących rękojmi za wady fizyczne oraz prawne) wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.). Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie – na adres email: info@royaldreams.pl w tytule wpisując: REKLAMACJA.

5. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności/wady, data zakupu oraz nr zamówienia, data doręczenia produktu, data wystąpienia wady, dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres, email i numer telefonu) oraz wskazanie żądania wraz z własnoręcznym podpisem. Klient może również zostać poproszony o przesłanie zdjęcia ukazującego rodzaj niezgodności/wady.

6. Produkty w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ROYAL DREAMS Zdunek Jolanta i Schabowicz Olga spółka cywilna 98-354 Siemkowice ul.A.Mickiewicza 13

7. Każda Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni roboczych od daty jej otrzymania. O ewentualnych brakach w Reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sklep niezwłocznie mailem. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Klientowi informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji i produktu niezgodnego z umową, Klient może żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub w uzasadnionych przypadkach, wymianę Produktu na nowy, jeśli naprawa nie będzie możliwa. Jeśli naprawa jest niemożliwa a wymiana na nowy niemożliwa z powodu wyczerpania zapasów Produktu – wtedy Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu dokonując przelewu na podane przez Klienta konto.

9. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

10. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

11. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

1. Reklamacji nie podlegają:

a) zmiany Produktów będące naturalnym efektem zużywania się Produktu:

b) uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, sfilcowanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania Produktów przez Klienta oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;

c) uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania legowisk i akcesoriów niezgodnie z przeznaczeniem;

d) Produkty z działu "outlet", których przyczyna reklamacji przez Klienta jest zawarta w opisie produktu na stronie Sklepu royaldreams.pl i dostępna przed zakupieniem Produktu - lub Produktów z innych działów, gdzie kupując Klient posiada wiedzę o jego ewentualnych wadach i mimo tego decyduje się na zakup,

e) różnice pomiędzy wizualizacją Produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem Produktu. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt IX niniejszego Regulaminu

f) bezpłatne dodatki reklamowe.

12. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sprzedawca ustala z Klientem mailowo czy zakupiony Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.

13. Wszelkie zgłoszenia problemów związanych z przebiegiem realizacji zamówienia czy działaniem Sklepu (dalej „Reklamacje”) należy składać e-mailem na adres info@royaldreams.pl .W niektórych przypadkach Sprzedawca może prosić o przesłanie zdjęć.

14. Sklep informuje, że Konsumentom, poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

15. W szczególności Konsument ma prawo:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

16. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

17. Konsument może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

XI. NESWLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do Administratora danych.

XII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Klienta. Celem Sprzedawcy jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Sklepu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klienta i związane z nią przetwarzanie Danych Osobowych, którego szczegółowe zasady zostały zamieszczone w odrębnym dokumencie Polityka Prywatności.

2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników.

3. Dane Użytkowników Sklepu przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podane w czasie rejestracji Użytkownika w Sklepie royaldreams.pl dane są wykorzystywane przez Administratora do:

a) przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta;

b) kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych ze Sklepem (w szczególności do informowania o zmianach w Sklepie, nowościach itp.);

c) kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących złożonych przez niego zamówień;

d) współpracy z firmami kurierskimi na potrzeby dostaw zamówionych Produktów.

XIII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Sklep royaldreams.pl ma na celu umożliwienie Klientowi nabycia Produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Administratora wyraźnie lub zezwalających Administratorowi na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za takie działania. Administrator również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada za:

a) sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu royaldreams.pl i szkody wynikłe z tego tytułu;

b) szkody rzeczywiste lub utracone korzyści wynikające z opóźnienia w dostawie;

c) szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem towarów;

d) szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami;

e) zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta Użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora;

f) szkody spowodowane niedostępnością Sklepu royaldreams.pl, awariami lub błędami technicznymi;

g) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta;

h) brak możliwości zrealizowania zamówienia lub nieterminowe zrealizowanie zamówienia spowodowane zakłóceniami, w tym przerwami w funkcjonowaniu Sklepu, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta lub działaniem siły wyższej. „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie niezależne od Właściciela, nagłe, zaistniałe po złożeniu zamówienia, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności: wojnę, w tym wojnę domową, zamieszki, strajki z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwach każdej ze Stron, akty sabotażu, katastrofy naturalne, akty władcze o charakterze powszechnym.

XIV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie royaldreams.pl i obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu, tj. 29.05.2020r.

2. Klient Sklepu może wydrukować Regulamin lub zapisać do pliku na swoim urządzeniu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Administrator poinformuje Użytkowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl